Publications

Please visit  Google Scholar for more details.

*: Co-first author; §: Co-senior author


 • Jingxin Fu, Karen Li, Wubing Zhang, Changxin Wan, Jing Zhang§, Peng Jiang§, X. Shirley Liu§.
  "Large-scale public data reuse to model immunotherapy response and resistance."
  Genome Medicine, 2020
  PubMed | Read the paper

 • Taiwen Li*, Jingxin Fu*, Zexian Zeng, David Cohen, Jing Li, Qianming Chen, Bo Li, X. Shirley Liu
  "TIMER2.0 for analysis of tumor-infiltrating immune cells."
  Nucleic Acids Research, 2020
  PubMed | Read the paper

 • Zexian Zeng*, Jingxin Fu*, Carrie Cibulskis, Aashna Jhaveri, Curtis Gumbs, Biswajit Das, Beatriz Sanchez-Espiridion, Sylvie Janssens, Len Taing, Jin Wang, James Lindsay, Tomas Vilimas, Jianhua Zhang, Collin Tokheim, Avinash Das Sahu, Peng Jiang, Chunhua Yan, Dzifa Y Duose, Ethan Cerami, Li Chen, David Cohen, Qing-Rong Chen, Rebecca A Enos, Xin Huang, J Jack Lee, Yang Liu, Donna S Neuberg, Cu Nguyen, Candace Patterson, Sachet A Shukla, Ming Tang, Junko Tsuji, Mohamed Uduman, Xiaoman Wang, Jason L Weirather, Jijun Yu, Joyce Yu, Jianjun Zhang, Jiexin Zhang, Daoud Meerzaman, Magdalena Thurin, P Andrew Futreal, Chris Karlovich, Stacey B Gabriel, Ignacio I Wistuba, Xiaole Shirley Liu§, Catherine Wu§
  "Cross-site concordance evaluation of tumor DNA and RNA sequencing platforms for the CIMAC-CIDC network."
  Clinical Cancer Research, 2020
  PubMed | Read the paper

 • Sailing Shi*, Shengqing Gu*, Tong Han, Wubing Zhang, Lei Huang, Ziyi Li, Deng Pan, Jingxin Fu, Jun Ge, Myles Brown, Peng Zhang, Peng Jiang, Kai W Wucherpfennig, X. Shirley Liu
  "Inhibition of MAN2A1 enhances tumor response to anti-PD-L1"
  Clinical Cancer Research, 2020
  PubMed | Read the paper

 • Shengqing Gu, Xiaoqing Wang, Xihao Hu, Peng Jiang, Ziyi Li, Nicole Traugh, Xia Bu, Qin Tang, Chenfei Wang, Zexian Zeng, Jingxin Fu, Cliff Meyer, Yi Zhang, Paloma Cejas, Klothilda Lim, Jin Wang, Wubing Zhang, Collin Tokheim, Avinash Das Sahu, Xiaofang Xing, Benjamin Kroger, Zhangyi Ouyang, Henry Long, Gordon J. Freeman§, Myles Brown§, X. Shirley Liu§.
  "Clonal tracing reveals diverse patterns of response to immune checkpoint blockade."
  Genome Biology, 2020
  PubMed | Read the paper

 • Jian Zhang, Xihao Hu, Jin Wang, Avinash Das Sahu, David Cohen, Li Song, Zhangyi Ouyang, Jingyu Fan, Binbin Wang, Jingxin Fu, Shengqing Gu, Moshe Sade-Feldman, Nir Hacohen, Wuju Li, Xiaomin Ying§, Bo Li§, X. Shirley Liu§
  "Immune receptor repertoires in pediatric and adult acute myeloid leukemia."
  Genome Medicine, 2019
  PubMed | Read the paper

 • Xihao Hu*, Jian Zhang*, Jin Wang, Jingxin Fu, Taiwen Li, Xiaoqi Zheng, Binbin Wang, Shengqing Gu, Peng Jiang, Jingyu Fan, Xiaomin Ying, Jing Zhang, Michael C Carroll, Kai W Wucherpfennig, Nir Hacohen, Fan Zhang, Peng Zhang, Jun S Liu§, Bo Li§, X. Shirley Liu§
  "Landscape of B cell immunity and related immune evasion in human cancers."
  Nature Genetics, 2019
  PubMed | Read the paper

 • Peng Jiang*, Shengqing Gu*, Deng Pan*, Jingxin Fu, Avinash Sahu, Xihao Hu, Ziyi Li, Nicole Traugh, Xia Bu, Bo Li, Jun Liu, Gordon J. Freeman, Myles A. Brown, Kai W. Wucherpfennig§, X. Shirley Liu§.
  "Signatures of T-cell dysfunction and exclusion predict cancer immunotherapy response."
  Nature Medicine, 2018
  PubMed | Read the paper
rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora